அரசாணை -166

6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியிலேயே பயின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு
IIT,IIM போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்தால் கல்விக் கட்டணம் தமிழக அரசு
வழங்கும்.

Food Safety Officer Recruitment 2022

FOOD SAFETY OFFICER
In view of the Addendum issued in Notification No. 02/MRB/2021, Dated: 30.06.2022,
the candidates who are already applied for the post of Food Safety Officer as per Notification
No. 02/MRB/2021, Dated: 13.10.2021 and eligible for the claim of PSTM (Person Studied in
Tamil Medium) reservation are instructed to submit their PSTM certificate in prescribed
format in person at office of the Medical Services Recruitment Board, Chennai or through the
Registered post with their application details on or before the date of exam for the post of
Food Safety Officer which will be notified shortly in the MRB website : www.mrb.tn.gov.in

Click Here for more details

Forest Apprentice (Group VI Services – TNPSC)


Applications are invited from eligible candidates only through online mode upto
06.09.2022 for direct recruitment to the post of Forest Apprentice in Tamil Nadu
Forest Subordinate Service (Group-VI Services).

Instructions to Applicants

S No.Notification NumberName of the Post and servicesFromToDate of Examination
120/2022FOREST APPRENTICE (GROUP- VI SERVICES) (TAMIL NADU FOREST SUBORDINATE SERVICE )
APPLY ONLINE
08/08/202206/09/202203/12/2022 TO 13/12/2022 FN & AN

For more details