இன்று புதிதாய் பிறப்போம் | INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM|EPI 18|KALVI TV||

வாசிப்பு நம்மை உயிர்ப்புள்ள மனிதர்களாய் நிலை நிறுத்தும் ,வாசிப்பு பயிற்சியின் முக்கியத்துவம் உலகின் மிக பெரிய தலைவர்களின் வாசிப்பு பழக்கங்கள் பற்றி ஆசிரியர் இப்பகுதியில் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் .

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ZL5krp38Rzw

INTRU PUTHITHAI PIRAPPOM |இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |EPI 17|KALVI TV |

இன்று புதிதாய் பிறப்போம் நல்ல செய்திகளை நல்ல விதமாக பகிர்தல் நாட்டில் நல்லவை நடப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதை ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

Source: https://www.youtube.com/watch?v=665mOCreRTs

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM | இன்று புதிதாய் பிறப்போம் | EPI 15 | KALVI TV |

இன்று புதிதாய் பிறப்போம் மாணவர் திறனுக்கேற்ப ஆசிரியர் பாடம் நடத்துகிறவராக இருத்தல் பற்றியும் மாணவர் மனதில் அழியா ஓவியமாக ஆசிரியர் மாற செய்ய வேண்டியது பற்றியும் இப்பகுதியில் ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

Source : https://www.youtube.com/watch?v=77SMersmm7s&t=11s

இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM |EPI14 |KALVITV|

சிந்தனை வளி சிறப்பான செல்வம் பெற்று நம்மை சீர்படுத்தும்படி ஆசிரியர் விவரிக்கிறார்

Source: https://www.youtube.com/watch?v=8vPKpFgpLvs

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM |இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |KALV I T | 11

வாழுகிற போது பிறருக்கு பயனுள்ளவர்களாய் எப்படி வாழ முடிகிறது என்பது பற்றி ஆசிரியர் விவரிக்கிறார்.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ra2OoKtqa-Q

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM | இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |EPI 10 | KALVI TV|

மாணவர்கள் ஆசிரியர் பேச்சினை கேட்டு நடக்கின்ற போது தனக்கும் ,சமுதாயத்திற்கும் பயனுள்ளவர்களாய் இருப்போம் என்பதனை ஆசிரியர் இப்பகுதியில் விவரிக்கிறார் .

Source : https://www.youtube.com/watch?v=D8Kv0vLbaF4

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM |இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |EPI 9|KALVI TV|

தன்னம்பிக்கை மனிதனுக்கு எத்தகைய அளவுக்கு தேவை என்பதனை ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

Source : https://www.youtube.com/watch?v=WhhHVy3-yQo

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM |இன்று புதிதாய் பிறப்போம் |KALVI TV |

நாம் ஒருவரை ஏமாற்றினால் நாம் மற்றவரால் ஏமாற்றப்படுவோம். மற்றவர் நம்மை புகழும்போது புகழ்ச்சிக்கு தகுதி உடையவனா என்ற விழிப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள முடியும் என்பதனை ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

Source: https://www.youtube.com/watch?v=abo5gQtjyh4

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM |இன்று புதிதாய் பிறப்போம்| EPI 2| Kalvi tv|

மஹாத்மா காந்தி சக மனிதர்களை சமமாய்,சரியாய் மதித்தார் என்பதனை ஆசிரியர் மிக விரிவாய் தெளிவு படுத்துகிறார்.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=kVR1J9-qy1E

INTRU PUTHITHAAI PIRAPPOM| இன்று புதிதாய் பிறப்போம் EPI 6|KALVI TV|

பாடங்களை புரிந்து கற்றல் அறிவாற்றலுக்கு உதவும் என்பதனை ஆசிரியர் இப்பகுதியில் விவரிக்கிறார்

Source : https://www.youtube.com/watch?v=5pdAto1Px6U