வகுப்பு11| Class11|வணிகவியல் |தொழில் நிதிமூலங்கள் | அத்தியாயம் 19 | அலகு 6|பகுதி 2|TM|KalviTv