வகுப்பு 1,2,3|எண்ணும் ,எழுத்தும் |கணக்கு| பாடம் 8|நானே வரிசைப்படுத்துவேன்