வகுப்பு 1,2,3|எண்ணும் ,எழுத்தும் |கட்டகம் 9|கூட்டலை அறிவேன்

9 க்கு மிகாமல் கூட்டல் கணக்குகள் செய்வது பற்றி ஆசிரியர் விவரிக்கிறார்

Source: kalviTVOfficial –https://www.youtube.com/watch?v=bNDBqhUwqtc