வகுப்பு 1,2,3 எண்ணும் ,எழுத்தும்| தமிழ்

எழுத்துக்கள் மாணவர்கள் புரிந்து வாசிப்பு பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வகையில் பாடல்கள் ,உடல் பயிற்சிகள் ,விளையாட்டுகள் வழியாக இப்பகுதியில் ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

https://www.youtube.com/watch?v=dR-iCI9fwZ4