தொடக்க கல்வி ,உயர் தொடக்க கல்வி | இல்லம் தேடி கல்வி| English |kalvi tv |

The teacher introduces the conversations as describes about it to the students.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=A0NKgcWLxxc