10 உருவுகண்டு ……|.திருக்குறள் பாடல் |THIRUKKURAL SONGS| CLASS 12 STD| |வகுப்பு 12|KALVITV|