09 பழகிய செல்வமும் …..திருக்குறள் பாடல்| வகுப்பு 12|KALVI TV|