வகுப்பு9| Class9| அறிவியல்|வேதியியல்|அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் |அலகு 15|பகுதி2|TM|KalviTv