வகுப்பு12|விலங்கியல்|பாடம் 7 |மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் |அலகு 3|பொதுவானநோய்கள்|kalvi tv|