வகுப்பு12|உயிரியல் |ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் | |பாடம் 8|பகுதி 5 |KALVITV |