வகுப்பு 9 |Class9| Science|அறிவியல்|தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை |அலகு12| பகுதி2|TM|KalviTv