வகுப்பு 1,2,3|எண்ணும் ,எழுத்தும் ENNUM ,EZHUHTHUM |கட்டகம் 9|கூட்டலை அறிவேன் |kalvitv |