வகுப்பு 12| வரலாறு |இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் |அலகு 14||பகுதி 6|kalvi TV