வகுப்பு 12| கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் |பாடம் 12|பகுதி 3| Kalvi TV