|வகுப்பு 12 | கட்டட பொறியியல் |பாடம் 2தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கட்டடப் பொருட்கள் |அலகு 2|kalvitv