வகுப்பு 12|வேதியியல்| ப|குதி |ஆல்டிகைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களைய் தயாரித்தல் |kalvitv|