வகுப்பு 12|வேதியியல்|பாடம் 12|கார்பனைல் சேர்மங்கள்மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் |பகுதி 6|