வகுப்பு 12|விலங்கியல் |DNA மூலக்கூறுமரபியல் மூலக்கூறு அமைப்பு| பாடம்5 |பாகம் 1 | KALVITV|