|வகுப்பு 12|வணிககணிதம்|பாடம் 8| |கூறெடுப்புமுறைகளும் புள்ளியியல் அனுமானித்தலும்| அலகு 1|Kalvi TV|