வகுப்பு 12|பொருளாதார தாவரவியல்|பாடம் 9 |பயிர் பெருக்கம்|பகுதி 2|KALVI TV