வகுப்பு 12|நெசவியலும் ஆடை வடிவமைப்பும் கருத்தியல் |பாடம் 15|பகுதி 02 | kalvi TV