வகுப்பு 12|நெசவியலும் ஆடை வடிவமைப்பும் கருத்தியலும்|பாடம் 1 |ஆடை வாணிபம்|பகுதி 2 |KALVITV|