வகுப்பு 12|அடிப்படை மின் பொறியியல்|மின்பகிர்மானமும்,மின்விநியோகமும் |பாடம் 1|பகுதி 4 |KALVI TV||