வகுப்பு 12|அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்|பரப்பிகள்மற்றும் ஏற்பிகள் |பாடம் 3|பகுதி 5| kalvi tv|