வகுப்பு 12|அடிப்படைமின்னணுப்பொறியியல்,|பாடம் 2|ஒலி பரப்பு, ஒலிஏற்பு|பகுதி 1|KALVITV|