வகுப்பு 12|அடிப்படைஇயந்திரவியல்|திரவியல் சாதனங்கள்|பாடம் 8|பகுதி 5|kalvitv|