வகுப்பு 11|Class11|வணிகவியல் | பன்னாட்டு நிதி | அலகு6 | அத்தியாயம்20 | பகுதி2| TM| KalviTv