வகுப்பு 10 | Class 10 | தமிழ் | கூட்டாஞ்சோறு | திருக்குறள் | இயல் 3 | பகுதி 9 | TM | KalviTv