சொல்லுதல் ..|SOLUTHAL..|THIRUKKURAL SONG| திருக்குறள் பாடல்கள்| வகுப்பு12|CLASS 12 STD |KALVI TV|