எதிரதாக்…|ETHIRATHAAK. |திருக்குறள் பாடல்கள் |THIRUKKURAL SONGS||வகுப்பு 12 | CLASS12 |kalvitv |