இன்றுபுதிதாய்பிறப்போம்|INTRUPUTHITHAAIPIRAPPOM|EPI12|KALVI TV|

வாழுகிறபோது பிறருக்கு பயனுள்ளவர்களாய் எப்படி வாழமுடிகிறது என்பது பற்றி ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் .

source: https://www.youtube.com/watch?v=Mjy8XgSqCAA